Close

Wyrok rozwodowy a władza rodzicielska

W wyroku w sprawie rozwodowej sąd obowiązkowo orzeka o tym, który z rodziców będzie miał pozostawioną władzę rodzicielską nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Wynika to tak z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak i z treści wielu orzeczeń Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych.(sama władza rodzicielska, przesłanki jej powierzenia i możliwość pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom będzie jeszcze przedmiotem wielu wpisów). Najczęściej spotykane rozwiązanie to pozostawienie matce „pełnej” władzy rodzicielskiej- z ograniczeniem jej ojcu do tzw. współdecydowania w istotnych sprawach dziecka. (rozwiązanie najczęściej spotykane – ale nie jedyne. Obecnie jest możliwość pozostawienia „pełnej” władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Nie jest też wykluczone pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej)

1. Rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym w przedmiocie władzy rodzicielskiej jest obligatoryjne. Powinno być definitywne, jednoznaczne i wykonalne.                                   

2.Zarządzenia ograniczające władzę rodzicielską powinny być wydawane przy uwzględnieniu zasady prymatu rodziców w wychowywaniu dziecka oraz mając na względzie podmiotowość dziecka. Waga tych zasad i potrzeba ich uwzględniania wynika z postanowień Konwencji z dnia 20 listopada 1989 r. o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.), która ustanawia jednym z podstawowych praw dziecka prawo do wychowywania w swojej naturalnej rodzinie, jak też daje dziecku prawo do wyrażenia własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących – stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka (art. 9 ust. 1 i 2, art. 12) – wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28.10.2010r., sygn. akt I ACa 458/10

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *