Close
  • Rozwód, separacja, alimenty

Wspólność ustawowa

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego –  z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

I znowu : zgodnie z treścią przepisu:

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane  wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2)  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3)  środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Zauważyłeś pewnie, iż przepis posługuje się określeniem „w szczególności”.

Oznacza to, iż lista nie jest „zamknięta”, a razie wątpliwości, do jakiego majątku należy dana rzecz musisz liczyć się z tym, iż sąd uzna, że to jednak jest majątek wspólny. No chyba, iż udowodnisz, że to Twój majątek osobisty (tak, do tego zagadnienia wrócę już wkrótce)

I pewnie zauważyłeś, iż na pierwszym miejscu tej dość niedługiej wyliczanki znajduje się pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej?

(tak, jest tak niezależnie od tego, czy to wynagrodzenie trafia na konto,czy do przysłowiowej skarpety)

 

To jeszcze raz: wspólność ustawowa powstaje z datą zawarcia małżeństwa.

Nie jest więc tak, iż z momentem zawarcia małżeństwa wszystko, co małżonkowie do tej pory zgromadzili staje się wspólne… I nawet nie jest tak, iż wszystko, co będzie nabyte po ślubie stanie się wspólne. Tu najlepszym przypadkiem jest dziedziczenie. To, co zostaje nabyte w drodze dziedziczenia stanowi co do zasady majątek osobisty każdego z małżonków.

Oznacza to więc, iż np. przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa (a także nabyte w drodze dziedziczenia czy darowizny – o ile darczyńca nie postanowił inaczej) pozostają majątkiem osobistym każdego z małżonków.

Najczęściej więc po zawarciu małżeństwa mamy do czynienia z trzema masami majątkowymi:

majątkiem wspólnym małżonków, majątkiem osobistym żony i majątkiem osobistym męża. I co do zasady, dopóki wszystko w małżeństwie dobrze się układa, nie ma problemu. Problem z tymi „masami majątkowymi” pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy pojawiają się problemy w małżeństwie…

Wspólność ustawowa powstaje z mocy prawa – dokładnie z dniem Waszego ślubu.

Ale ustawa ustawą, a Ty … możesz decydować o tym, jaki ustrój majątkowy będzie w Waszym małżeństwie.

Wspólność ustawowa może być bowiem wyłączona – w drodze umowy.

Taka umowa musi mieć formę aktu notarialnego i może być zawarta jeszcze nawet przed zawarciem małżeństwa.

Kwestia tego, „czy warto” decydować się na rozdzielność majątkową i czy zawsze chroni ona przed wszystkimi problemami, to już temat na zupełnie inny wpis.

 

Tak więc pamiętaj:

Co do zasady z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność ustawowa i mamy od tego czasu do czynienia z trzema „majątkami” – majątkiem wspólnym małżonków oraz majątkami osobistymi  każdego z małżonków. Ma to bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o podział majątku po rozwodzie.

Podział majątku – jak sama nazwa wskazuje – obejmuje tylko majątek wspólny.

Dalszą kwestią są nakłady – z majątku wspólnego na majątki osobiste i z majątków osobistych małżonków na majątek wspólny.

Tak więc jeśli małżonkowie mieszkali w mieszkaniu odziedziczonym przez jednego z małżonków, to w razie rozwodu i następującego po nim podziału majątku odziedziczone mieszkanie nie będzie podlegać podziałowi… Oczywiście rozliczeniu będą podlegać nakłady  poczynione przez drugiego z małżonków na to mieszkanie – a więc np. koszty przeprowadzenia remontu. O nakładach/wydatkach i ich udowadnianiu opowiem Ci w najbliższym czasie.

 

Jeśli masz pytania, pamiętaj : zawsze możesz do mnie napisać.
katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *