Close
  • Rozwód, podział majątku, prawo rodzinne

Wynagrodzenie za pracę

Z datą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność ustawowa. Ważnym składnikiem wspólnego majątku jest wynagrodzenie za pracę. Generalnie wynagrodzenie to stanowi wspólny majątek. Ale ma pewno jest coś, czego nie wiedziałeś w kwestii tego wynagrodzenia.

 

Pamiętasz ten wpis o wspólności ustawowej?

Pewnie pamiętasz też, co dokładnie wchodzi do majątków osobistych każdego z małżonków?

Wynagrodzenie za pracę

wchodzi w skład wspólnego majątku.

To wydawałoby się proste, ale… i tak nawet w tej kwestii czytelnicy zadają sporo pytań.

A skoro są pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć.

Przepis kodeksu rodzinnego stanowi  tak:

w skład majątku wspólnego wchodzi pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Wiele pytań dotyczyło tego, czy mowa tu tylko o wynagrodzeniu za pracę w oparciu o stosunek pracy (regulowany przepisami kodeksu pracy)

I to faktycznie warto wyjaśnić.

Źródłem tej pracy nie musi być tylko umowa o pracę.  Może być umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, o dzieło, świadczenia usług)

Wynagrodzenie za pracę to nie tylko samo wynagrodzenie zasadnicze, ale także składniki uzupełniające. Chodzi tu o : premie, dodatki, „załapuje” się także ekwiwalent za niewykorzystany urlop.  Co więcej : :załapuje” się też odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem czy nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę.

Do wynagrodzenia za pracę nie zaliczamy już jednak nagród za osobiste osiągnięcia jednego małżonka.

I jeszcze jedna kwestia:

w przepisie jest mowa o pobranym wynagrodzeniu.

to znaczy, iż pobrane wynagrodzenie stanowi majątek wspólny.

Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę (innej działalności zarobkowej) to już zgodnie z art. 33 p. 7 k.r.o. majątek osobisty małżonka.

O tym, czy to wynagrodzenie wchodzi w skład wspólnego majątku decyduje data jego pobrania.

Może być to zarówno wypłata „do ręki”, jak też wpłynięcie wynagrodzenia na rachunek bankowy.

 

Mało istotne jest to, za jaki okres jest to wynagrodzenie wypłacane.

Jeśli praca była wykonywana przed datą powstania wspólności ustawowej, ale wynagrodzenie zostało pobrane już po jej powstaniu, to środki te wchodzą w skład majątku wspólnego.

I tak- jeśli to praca była świadczona w czasie trwania wspólności, le wynagrodzenie zostało pobrane po ustaniu wspólności  to pieniądze  z tego tytułu będa już majątkiem osobistym małżonka.

 

Ponadto – jak przyjmuje się w orzecznictwie:

Pomimo braku wyraźnego unormowania przyjmuje się, że tak jak wynagrodzenie za pracę należy traktować świadczenia, które w rodzinie spełniają taką samą funkcję ekonomiczną, a więc emeryturę czy rentę inwalidzką.

I jeszcze postanowienie Sądu Najwyższego – co prawda wydane wiele lat temu, ale zachowujące swoją aktualność.

Nagrodami za osobiste osiągnięcia, o jakich mowa w art. 33 pkt 9 k.r.o., są nagrody za pracę twórczą, a więc nagrody naukowe, artystyczne, literackie, techniczne, nagrody uzyskane na konkursach. Nie są natomiast nagrodami w tym sensie świadczenia pieniężne w postaci specjalnego dodatkowego wynagrodzenia, takie jak tzw. trzynasta pensja, należności za sporządzenie bilansu, wynagrodzenie za dodatkową pracę i innego rodzaju premie, jakie może otrzymać pracownik (np. za oszczędność paliwa, materiału, produkcję bez braków), czyli pracownicze nagrody specjalne.

 

A co w sytuacji, gdy pieniądze z wynagrodzenia za pracę były przekazywane na rachunek bankowy drugiego z małżonków, do którego to rachunku nie masz dostępu?

Spokojnie, tu się znajdzie jakieś rozwiązanie.

W trakcie sprawy o podział majątku wspólnego sąd może zwrócić się z wnioskiem o informacje do różnych instytucji, w tym także do banku.

Wiele osób pyta, jaki ustrój majątkowy będzie najlepszy.

Cóż, tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Różne są sytuacje, no i powstaje pytanie dla kogo dany ustrój majątkowy będzie najlepszy, gdyż nie zawsze odpowiedź będzie identyczna w przypadku każdego z małżonków.

 

Jeśli masz pytania, pamiętaj : zawsze możesz do mnie napisać.
katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *