Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Apelacja od wyroku rozwodowego 2020

Niestety nie zawsze wyrok sądu jest taki, jak byś chciał, aby był. Dotyczy to także spraw rodzinnych, w tym rozwodowych. Apelacja od wyroku rozwodowego “wygląda” teraz nieco inaczej niż kiedyś.

 

 

Tak, każdemu może zdarzyć się przegrać sprawę.

Rozważaniom o tym, co to znaczy “przegrać sprawę” w sprawie o rozwód poświęcę inny wpis.

Teraz przechodzimy już do konkretów:

 

Wyrok sądu I instancji można zaskarżyć właśnie poprzez wniesienie apelacji.

Apelację rozpatruje sąd II instancji  w składzie trzech sędziów.

Aby jednak ten sąd Twoja apelację rozpatrzył, najpierw trzeba ją napisać i do tego sądu wysłać.

 

W listopadzie ubiegłego roku weszło w życie mnóstwo zmian w kodeksie postępowania cywilnego.

Tak, niektóre zmiany, w tym w ustawie o kosztach sądowych weszły w życie wcześniej – latem 2019 r.

 

Wiele zmian dotyczy też wnoszenia apelacji :

 

Apelacja od wyroku rozwodowego po zmianach w kpc

 

Aby wnieść apelację, konieczne jest złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku.

Musisz zrobić to w terminie – masz na to 7 dni.

Jeśli nie złożysz wniosku o uzasadnienie wyroku : skuteczne zaskarżenie wyroku niestety nie będzie możliwe.

(kiedyś było troszkę inaczej, tzn. też składało się wnioski o uzasadnienie, ale zostawała “furtka” umożliwiająca złożenie apelacji pomimo braku takiego wniosku)

Teraz aby złożyć apelację od wyroku musisz najpierw złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie.

 

I tu jeszcze jedna nowość. może uznasz, że to drobiazg, ale to to istotna kwestia:

napisz, czy wnosisz o uzasadnienie wyroku w całości, czy tez uzasadnienie ma dotyczyć tylko określonej części rozstrzygnięcia.

 

Uwaga: kiedyś taki wniosek nie podlegał opłacie, teraz trzeba zapłacić 100 zł.

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli zdecydujesz się wnieść apelację ta opłata od wniosku będzie zaliczona na poczet opłaty od apelacji.

Tak, niestety od samej apelacji też są należne opłaty.

(i znowu dobra wiadomość jest taka, iż można wnosić o zwolnienie od opłaty od apelacji, ale dziś nie o tym)

 

Apelację – co do zasady – wnosi się do sądu, który wydał wyrok (w przypadku rozwodu to sąd okręgowy)

Ale:  jeśli wniesiesz apelację od razu do sądu II instancji – nic złego się nie stanie.

Pamiętaj tylko o tym, aby zrobić to w terminie!

 

Może pamiętasz, iż termin do wniesienia apelacji to 2 tygodnie? Tak w sumie jest dalej, ale… pojawił się mały wyjątek:

 

Zgodnie z nowym przepisem:

W przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin, o którym mowa w § 1, wynosi trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie.

 

Do tej pory nie miałam jeszcze takiej sytuacji, ale warto pamiętać, iż kodeks przewiduje teraz pewien wyjątek, jeśli chodzi o termin wnoszenia apelacji.

 

Wymogi formalne apelacji

 

Określa to art. 368 kodeksu.

 

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

 

1/ oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

2/ zwięzłe przedstawienie zarzutów

3/ uzasadnienie zarzutów

4/ powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;

5/ wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia

 

W zarzutach co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia należy wskazać fakty ustalone przez sąd pierwszej instancji niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy lub istotne dla rozstrzygnięcia fakty nieustalone przez sąd pierwszej instancji.

 

Może zapytasz, czy w apelacji można powoływać nowe dowody? Tak, ale …

 

Powołując nowe fakty lub dowody, należy uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

 

Nowością w przepisach jest art. 368 par. 1 (3)

 

Powołując fakt wykazany dowodem utrwalonym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, należy oznaczyć część zapisu dotyczącą tego faktu.

 

Ponadto:

W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie.

 

I jeszcze taka ciekawostka.

Sąd II instancji może uchylić wyrok do ponownego rozpoznania.

Do tej pory też była taka możliwość, tyle że sprawę rozpatrywał inny sędzia.

Teraz jednak będzie już inaczej:

 

Zgodnie z treścią nowego przepisu:

W przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sąd rozpoznaje ją w tym samym składzie, chyba że nie jest to możliwe lub powodowałoby nadmierną zwłokę w postępowaniu.

 

Apelacja od wyroku rozwodowego w praktyce

 

Jak więc widzisz : zmian jest całkiem sporo.

Jeśli więc chcesz zaskarżyć jakiś wyrok: pamiętaj, iż wzory pism czy informacje znalezione w Internecie mogą być już nieaktualne.

 

I jeszcze jedna kwestia na koniec:

jeśli działasz w swoim własnym imieniu, pamiętaj aby odbierać korespondencję z sądu.

Może się zdarzyć, iż popełnisz jakiś błąd (każdemu się może zdarzyć) i sąd wezwie Cię do uzupełnienia jakiegoś braku.

Musisz to jednak zrobić w wyznaczonym przez sąd terminie.

 

Tak, to co napisałam w tym wpisie odnosi się nie tylko do apelacji w sprawach o rozwód.

 

A czy jako pełnomocnik podejmę się napisania apelacji?

Bardzo prawdopodobne że tak, ale… przeczytaj wpis podlinkowany w poprzednim zdaniu.

 

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Apelacja od wyroku rozwodowego 2020

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Apelacja od wyroku rozwodowego 2020

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

1 Comment

  1. Ola
    30 marca 2022 @ 21:21

    Co w przypadku, jeśli sędzia I instancji był stronniczy, a sąd II instancji skieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia? Ponownie będzie ją rozpatrywał stronniczy sędzia I instancji?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się