Close
  • Rozwód, separacja, alimenty

Nieruchomość nabyta przez jednego z małżonków

Nieruchomość to zazwyczaj najbardziej wartościowy składnik wspólnego majątku. Tylko czy zawsze nieruchomość nabyta po ślubie stanowi wspólny majątek? I czy nieruchomość nabyta tylko przez jednego z małżonków wejdzie do wspólnego majątku?

Pamiętasz, jak pisałam o tym co należy do majątku osobistego?

Nieruchomość nabyta przez jednego z małżonków

może stanowić jego majątek osobisty.
Ale sam fakt, iż nieruchomość została zakupiona przez jednego tylko z małżonków jeszcze o tym nie przesądza.

Tymczasem w orzecznictwie:

Nie można przypisywać decydującego znaczenia oświadczeniom małżonków, że określony przedmiot nie należy do majątku wspólnego, względnie, że jedno z małżonków nabywa ów przedmiot wyłącznie dla siebie lub dla drugiego małżonka. Oświadczeń takich nie można także utożsamiać z przeniesieniem na jednego z małżonków uprawnień do określonego przedmiotu, wynikających z istniejącej wspólności ustawowej. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2018 r. sygn. akt IV CSK 570/17)

Wspominałam już, iż współwłasność „małżeńska” to nie to samo, co współwłasność ułamkowa?

Więź łącząca małżonków jest silniejsza w porównaniu z – uregulowaną w prawie rzeczowym – więzią łączącą „ułamkowych” współwłaścicieli rzeczy wspólnej. Uzasadnia to jej niepodzielny charakter. Każdy z małżonków jest mianowicie „niepodzielnie” współuprawniony do całego majątku, a nie tylko do jego ułamkowej części. Powszechnie używany termin „współwłasność” małżeńska jest z reguły nieadekwatny do unormowań kształtujących wspólność łączną. Bardziej odpowiednia w wypadku takiej wspólnoty jest „wspólność łączna”, gdyż mamy tu do czynienia nie ze współwłasnością jednej rzeczy, lecz ze wspólnością masy majątkowej. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2016 r. sygn. akt : III AUa 931/15)

I jeszcze :

Kryterium zaliczenia konkretnego prawa do majątku wspólnego jest nabycie tego prawa choćby przez jednego z małżonków w czasie trwania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Wejście do majątku wspólnego następuje z mocy prawa i nie zależy od woli, a nawet świadomości, małżonka nabywającego określony składnik majątkowy.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 października 2013 r. sygn. akt I ACa 293/13

To tyle jeśli chodzi o orzecznictwo.

Jest więc zasadą, iż nieruchomość nabyta po ślubie (po powstaniu wspólności ustawowej) stanowi majątek wspólny małżonków.

Ale zasada to tylko zasada.

A to oznacza, że nie zawsze tak jest.

Mieszkanie odziedziczone czy otrzymane w darowiźnie stanowi (co do zasady) majątek osobisty.

Ale w tym miejscu chciałam jeszcze przypomnieć, że jest coś takiego jak „surogacja”.

Chodzi o to, iż  może być tak, że jedno z małżonków otrzyma w darowiźnie np. od swoich rodziców nie mieszkanie, ale pieniądze. I następnie właśnie za otrzymane pieniądze nabędzie mieszkanie.

Czyją własnością jest wtedy mieszkanie?

No tak – na tym właśnie polega zasada surogacji.

 

Osobnym tematem jest rozliczanie nakładów – z majątku wspólnego na majątki osobiste i z majątków osobistych na wspólny.

 

I jeszcze coś, o czym może nie wiedziałeś.

Może być tak, iż nieruchomość stanowi majątek osobisty jednego z małżonków, ale dochód uzyskiwany z wynajmowania tego mieszkania będzie już… wspólny.

Jak widzisz – „to skomplikowane”.

 

I jeszcze jeśli chodzi o przypominanie istotnych kwestii:

w postępowaniu sądowym liczą się dowody.

Jeśli to Ty twierdzisz, że było tak, a nie inaczej, to także Ty musisz swoje twierdzenia poprzeć dowodami.

 

Jeśli masz pytania, pamiętaj : zawsze możesz do mnie napisać.
katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *