• Sprawy o rozwód (a także o separację) rozpatrują Sądy Okręgowe.
 • Strona, która wnosi pozew nazywana jest powodem, strona przeciwna-pozwanym.
 • Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd musi orzec o władzy rodzicielskiej oraz kontaktach z dziećmi po rozwodzie.
 • Sąd  orzeka także w wyroku rozwodowym w przedmiocie alimentów na małoletnie dzieci.
 • Od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie o rozwód każda ze stron może wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego.
 • Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.
 • Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.
 • Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.
 • W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
 • Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.
 • Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 • Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.
 • Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.
 • Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.
 •  Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.