Close

W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?

Aby sąd mógł orzec o rozwodzie, jedno z małżonków musi złożyć w tym sądzie pozew o rozwód.

No właśnie – w tym sądzie – czyli w którym?

Określenie właściwego sądu w sprawie o rozwód (separację) nie zawsze jest sprawą prostą. Często zdarza się, iż jeszcze przed orzeczeniem rozwodu strony mieszkają już oddzielnie – w różnych miejscowościach, często bardzo od siebie oddalonych.

Właściwość sądu w sprawach o rozwód określona została nieco inaczej niż w „zwykłych sprawach cywilnych”.  Pozew rozwodowy składa się w sądzie okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 17 § 1 pkt. 1 i art. 41 k.p.c.).

Właściwy w sprawie rozwodowej będzie zawsze sąd okręgowy.(jako sąd pierwszej instancji)

Tak więc jeśli np. ostatnim miejscem zamieszkania małżonków była Oleśnica lub Oława, a choćby jedno z małżonków tam wciąż mieszka, pozew należy złożyć w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

A co jeśli pozew o rozwód złożony zostanie w sądzie niewłaściwym? Otóż sąd ten przekaże pozew sądowi właściwemu. Warto jednak dokładnie sprawdzić, który z sądów będzie właściwy do rozpatrzenia naszej sprawy. Przekazywanie  sprawy sądowi właściwemu może znacząco wydłużyć czas trwania postępowania.