Close

Rozwód. Podział majątku po rozwodzie.

Sama sprawa o rozwód do łatwych i przyjemnych nie należy. A to dopiero początek. Bo jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia w kwestiach dotyczących podziału majątku, konieczna będzie kolejna sprawa w sądzie – tym razem przed sądem rejonowym.

A sprawy takie są zazwyczaj jeszcze bardziej skomplikowane i budzą wcale nie mniejsze emocje. No i zazwyczaj trwają dłużej niż sam rozwód.

Ale zacznijmy od początku:

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego –  z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

  1)  pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

  2)  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

  3)  środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

  4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Tak – nawet po zawarciu małżeństwa mamy do czynienia z majątkami osobistymi każdego z małżonków. W szczególności to, co nabyte zostało przez każdego z małżonków przed ślubem stanowi jego majątek osobisty.

Podziałowi podlega jednak oczywiście tylko majątek wspólny. I właśnie w sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie ustala się, co w skład tego wspólnego majątku wchodzi. A wcale nie jest to takie oczywiste. Sprawy o podział majątku wspólnego w ogóle nie należą do łatwych. Często zdarza się np. iż dom czy mieszkanie należy tylko do jednego z małżonków (bo np. kupił czy odziedziczył je przed ślubem) ale to drugi z małżonków ze swoich środków (np. zgromadzonych przed ślubem oszczędności) nieruchomość tę wyremontował… A to tylko pierwszy z brzegu problem, jaki może powstać. Dlatego tez sprawom związanym z dzieleniem majątku po rozwodzie poświęconych będzie sporo wpisów na tym blogu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *