Close
  • Rozwód, separacja, alimenty

Podział majątku. Nie podzieliliśmy wszystkiego…

Podział majątku to temat budzący bardzo duże zainteresowanie. I wcale się temu nie dziwię. W ostatnim czasie kilka razy czytelnicy zadali mi pytanie: co gdy nie podzieliliśmy wszystkiego w sprawie o podział majątku?

Czyli co w sytuacji, gdy była co prawda w sądzie sprawa o podział wspólnego majątku, ale nie zdecydowaliśmy się aby dzielić cały majątek, albo nawet: co gdy nie wiedziałam o pewnych składnikach gdy była sprawa w sądzie, a dopiero po jej zakończeniu okazało się, iż są jeszcze składniki, które stanowią nasz majątek wspólny?

Wątpliwość faktycznie uzasadniona, sytuacja może wydawać się trudna, bo przecież od dawna jest już prawomocne orzeczenie sądu w sprawie podziału majątku, ale… nie ma sytuacji bez wyjścia (no prawie;)

 

Podział majątku. Nie podzieliliśmy wszystkiego…

Tak więc : zawsze jest jakieś wyjście- zobacz co dokładnie stanowi orzecznictwo Sądu Najwyższego:

1. Składniki majątku wspólnego byłych małżonków nie zgłoszone do podziału lub pominięte przez Sąd w prawomocnym orzeczeniu o podział nie przestają być majątkiem wspólnym; mogą przeto zostać podzielone w drodze umowy lub orzeczenia sądowego (podział uzupełniający).

2. Z wnioskiem o podział uzupełniający mogą wystąpić również spadkobiercy jednego z byłych małżonków, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzania prócz postępowania o podział majątku wspólnego także postępowania o dział spadku po zmarłym, byłym małżonku – oba te postępowania mogą być połączone. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1983 r. sygn. akt IV CR 282/83)

Jak Sąd najwyższy zauważył w uzasadnieniu tego postanowienia:

Podział majątku wspólnego może być dokonany w drodze umowy lub orzeczenia sądowego. Umowa o podział może obejmować całą masę majątku wspólnego lub ograniczać się tylko do jego części,  natomiast podział sądowy powinien obejmować całą masę majątku, chyba że ważne powody przemawiają za ograniczeniem go do części tej masy

W postępowaniu o podział majątku wspólnego Sąd winien dążyć do tego, by podziałem został objęty cały ten majątek. Spoczywał na nim z tego względu obowiązek zwrócenia uwagi b. małżonków na potrzebę wskazania całego majątku podlegającego podziałowi.

Przepis art. 684 k.p.c. nie daje  Sądowi uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzenia czy i jaki istnieje jeszcze inny majątek wspólny niewskazany przez uczestników postępowania.

Jednak przede wszystkim istotne jest co stwierdził sąd w dalszej części uzasadnienia:

Dokonanie podziału uzupełniającego nie stoi przede wszystkim na przeszkodzie powadze rzeczy osądzonej.

Powaga rzeczy osądzonej obejmuje tylko elementy (ten wycinek stosunków prawnych między stronami), co do których sąd wypowiedział się wyraźnie w sentencji i to niezależnie od tego czy wyczerpuje on całkowicie żądanie lub zakres ochrony prawnej, jakiej powinien był udzielić sąd powodowi. To co nie było przedmiotem rozstrzygnięcia (pozytywnego lub negatywnego) nie może bowiem wzrastać w powagę rzeczy osądzonej. Strona, która nie zgłosiła żądania lub, mimo zgłoszenia, żądanie to nie zostało przez sąd rozstrzygnięte może, jeśli przy tym w ostatnio wymienionym wypadku nie nastąpiło uzupełnienie wyroku, wnieść pozew o niezgłoszenie lub pominięte przez sąd w poprzednim procesie roszczenie, czy też część tego roszczenia.

I jeszcze :

Z wnioskiem o podział uzupełniający mogą wystąpić również spadkobiercy jednego z małżonków, gdy nadto zachodzi potrzeba przeprowadzenia oprócz postępowania o podział majątku wspólnego, również postępowania o podział spadku po zmarłym małżonku – oba te postępowania mogą być połączone.

 

Co prawda, jak już pisałam,  nie ma limitu czasu jeśli chodzi o wniesienie do sądu sprawy o podział majątku, ale wierz mi: lepiej to zrobić wcześniej, niż później.

Tak więc: nawet jak „nie podzieliliśmy wszystkiego” to da się coś jeszcze z tym zrobić.

Pamiętaj tylko: w sprawach sądowych ważne są dowody.

A jeśli macie co prawda różne stanowiska, ale nie chcecie iść do sądu: może rozwiązaniem będzie mediacja?

 

Jeśli masz pytania, pamiętaj :  zawsze możesz do mnie napisać.

katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *