Close
  • Rozwód, podział majątku, prawo rodzinne

Podział majątku i dział spadku czyli 2 w 1

Podział majątku i dział spadku należą to postępowań złożonych i najczęściej długotrwałych. A co w sytuacji gdy sąd ma orzekać o wszystkich kwestiach w ramach jednego postępowania?

 

Ustalenie, co dokładnie wchodzi  w skład masy spadkowej nie zawsze jest proste.

A w sytuacji gdy spadkodawca pozostawał w związku małżeńskim może się to okazać wyjątkowo problematyczne.

W znaczącej większości małżeństw jest ustrój wspólności majątkowej

Podział majątku i dział spadku w jednym postępowaniu

Możliwe, a nawet konieczne.

Zobacz, co stanowi orzecznictwo w tej kwestii:

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 2 marca 1972 r., sygn. akt III CZP 100/71

W wypadku gdy w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową, do dokonania działu spadku niezbędne jest uprzednie albo jednoczesne z działem spadku, połączone w tym samym postępowaniu, przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, chyba że zapadł już prawomocny wyrok rozstrzygający o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o żądaniach zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek odrębny lub odwrotnie, albo że częściowy dział spadku nie dotyczy udziału spadkodawcy w majątku wspólnym.

Ciekawe jest uzasadnienie tej uchwały.

Wiem, może Ci się wydawać dość skomplikowane.

Ale i tak warto rzucić na nie okiem.

A tak na marginesie:

Pamiętasz, jak pisałam o tym co stanowi majątek osobisty?

Wracając jednak do uzasadnienia uchwały:

Przepis art. 45 k.r.o. przewiduje rozliczenia wynikające z wydatków, nakładów i innych świadczeń poczynionych z majątku wspólnego na majątek odrębny oraz poczynionych z majątku odrębnego na majątek wspólny. W wyniku dokonanych rozliczeń może się okazać, że pomimo równych udziałów małżonków w majątku wspólnym cały ten majątek, po dokonaniu odpowiednich zaliczeń, przysługuje tylko jednemu z małżonków, a w omawianej tu sytuacji – albo spadkobiercom zmarłego małżonka, albo pozostałemu przy życiu małżonkowi

Te rozważania prowadzą do wniosku, że nie jest możliwe dokonanie działu spadku dopóty, dopóki we właściwym trybie nie zostanie przesądzona kwestia ewentualnych nierównych udziałów w majątku wspólnym oraz kwestia ewentualnych zwrotów z tytułu nakładów, wydatków oraz innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek odrębny i odwrotnie. Nieprzesądzenie o tych kwestiach nie stanowi jednak przeszkody do przeprowadzenia częściowego działu spadku (art. 1038 § 1 k.c.), obejmującego spadek z wyłączeniem tej jego części, która pochodzi z majątku wspólnego.

 

Pamiętasz, jak pisałam dlaczego nie warto zwlekać z przeprowadzeniem sprawy o podział majątku?

Widzisz? każda sytuacja jest inna. Warto pomyśleć o tym, co może się zdarzyć.

Warto pomyśleć o tym, póki jest to możliwe.

 

Jeśli masz pytania, pamiętaj : zawsze możesz do mnie napisać.
katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *